TRADUCTOR

ESCRITO DIRIGIDO POR LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE SUF Y CF AL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA POR EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO UNITARIO FERROVIARIOY EL COORDINADOR GENERAL DE COALICION FERROVIARIA (Català y Castellano)HONORABLE CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT


Rafael xxx, amb d.n.i. núm. xxx, i Ramon xxx, amb d.n.i núm. xxx, en qualitat de Secretari General del Sindicato Unitario Ferroviario de Catalunya i Coordinador General de Coalición Ferroviaria, respectivament, designant com a domicili per a notificacions el de xxx, davant d’aquesta Conselleria es personen i com millor escaigui en Dret,

DIEM:

Que la defensa de les condicions de treball i de les mesures laborals per a garantir la seguretat dels treballadors i la dels usuaris del ferrocarril han estat sempre en un lloc prioritari per a ambdues organitzacions. En aquest sentit, i tenint en compte que la jornada màxima diària establerta per al personal de conducció es va establir en vuit hores, podent arribar fins a les nou hores i trenta minuts quan el servei s’iniciï i finalitzi a la residencia del treballador, es va interposar una demanda contra Renfe Operadora perquè, al haver-hi jornades que arribaven o superaven les divuit hores, la empresa es negava a compensar en temps de descans els excessos produïts, tot això de conformitat amb el Acuerdo de Desarrollo Profesional, vigent des de l’1 de juliol de 2010.

Que derivat del judici celebrat el passat dia 12 de desembre de 2013, al Jutjat Social núm. 33 dels de Barcelona, fonamentat en el contingut del paràgraf anterior, el membre de Coalición Ferroviaria, Sr. Arturo Acón Bonasa, Maquinista Jefe de Tren a la residencia d’Alacant, que actuava com a lletrat de la part demandant, va ser acomiadat de l’empresa, en un acte de repressió sindical sense precedents, doncs, segons fa constar aquella, aquest fet suposà una transgressió de la bona fe contractual. (Acompanyem escrit dirigit al President de Renfe, Don Julio Gómez-Pomar Rodríguez, per il·lustrar aquest fet amb més detalls).

Que és difícil establir una vinculació entre incidències ocorregudes a la xarxa de Rodalies de Catalunya i les jornades imposades de fins a divuit hores, vulnerant totes les normes laborals existents, però es fa evident, i així en consta, que es van obviar aquestes durades de les jornades, amb la conseqüent repercussió en la fatiga i salut dels treballadors, a l’hora de fer una acurada avaluació de riscos al lloc de treball del personal de conducció. En aquest sentit haurà de ser l’estament judicial corresponent el que determini les responsabilitats de totes les persones que han permès que es vulneressin drets inalienables per a salvaguardar la seguretat i salut dels treballadors afectats i, de retruc, la dels usuaris de la xarxa de Rodalies.
Per tot això,

SOL·LICITEM:

Que s’exigeixi a Renfe el compliment de quantes normes està obligada per a garantir que el servei de Rodalies gaudeixi de la màxima seguretat i que s’intervingui per evitar que, en un futur, actes de repressió sindical d’aquest tipus no lliguin de mans a ningú ni intentin emmudir qualssevol acció duta a terme per a garantir les condicions laborals i de seguretat a la Xarxa de Rodalies i, per extensió, evidentment, la dels usuaris. I al mateix temps, si està a les seves mans, que intercedeixi perquè s’anul·li l’acomiadament del nostre company Arturo Acón Bonasa.

Barcelona, 24 de febrer de 2014HONORABLE CONSELLER DE TERRITORI ISOSTENIBILITAT

Rafael xxx , con d.n.i. núm., y Ramon xxx , con DNI núm ., en calidad de Secretario General del Sindicato Unitario Ferroviario de Cataluña y Coordinador General de Coalición Ferroviaria, respectivamente , designando como domicilio para notificaciones el de, xxx ante esta Consejería se personan y como mejor proceda en Derecho ,

DECIMOS:

Que la defensa de las condiciones de trabajo y de las medidas laborales para garantizar la seguridad de los trabajadores y la de los usuarios del ferrocarril han estado siempre en un lugar prioritario para ambas organizaciones. En este sentido , y teniendo en cuenta que la jornada máxima diaria establecida para el personal de conducción se estableció en ocho horas , pudiendo llegar hasta las nueve horas y treinta minutos cuando el servicio se inicie y finalice en la residencia del trabajador , se interpuso una demanda contra Renfe Operadora porque , al haber jornadas que llegaban o superaban las dieciocho horas , la empresa se negaba a compensar en tiempo de descanso los excesos producidos , todo ello de conformidad con el Acuerdo de Desarrollo Profesional , vigente desde el 1 de julio de 2010

Que derivado del juicio celebrado el pasado día 12 de diciembre de 2013 , en el Juzgado Social núm. 33 de los de Barcelona , basado en el contenido del párrafo anterior , el miembro de Coalición Ferroviaria, Sr . Arturo Acón Bonasa , Maquinista Jefe de Tren en la residencia de Alicante , que actuaba como letrado de la parte demandante , fue despedido de la empresa , en un acto de represión sindical sin precedentes, pues, según hace constar aquella , este hecho supuso una transgresión de la buena fe contractual . ( Acompañamos escrito dirigido al Presidente de Renfe, Don Julio Gómez -Pomar Rodríguez , para ilustrar este hecho con más detalles )

Que es difícil establecer una vinculación entre incidencias ocurridas en la red de Cercanías de Cataluña y las jornadas impuestas de hasta dieciocho horas , vulnerando todas las normas laborales existentes , pero se hace evidente , y así consta , que se obviaron estas duraciones de las jornadas , con la consecuente repercusión en la fatiga y salud de los trabajadores , a la hora de hacer una cuidadosa evaluación de riesgos en el puesto de trabajo del personal de conducción . En este sentido deberá ser el estamento judicial el que determine las responsabilidades de todas las personas que han permitido que se vulnerasen derechos inalienables para salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores afectados y, de rebote , la de los usuarios de la red de Cercanías .

Por todo ello,

SOLICITAMOS :

Que se exija a Renfe el cumplimiento de cuantas normas está obligada para garantizar que el servicio de Cercanías disfrute de la máxima seguridad y que intervenga para evitar que, en un futuro , actos de represión sindical de este tipo no liguen de manos a nadie ni intenten acallar cualesquiera acción llevada a cabo para garantizar las condiciones laborales y de seguridad en la Red de Cercanías y , por extensión , evidentemente , la de los usuarios . Y al mismo tiempo , si está en sus manos , que interceda para que se anule el despido de nuestro compañero Arturo Acón Bonasa ..

 Barcelona, 24 de febrero de 2014

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario